Przedstawiona ponizej polityka prywatnosci wyjasnia stosowane przez przedsi????Ьiorstwo Przemys!awa Sochy prowadzqcego dzia!alnosc gospodarczq pod nazwq Stajnia Jasien Przemys!aw Socha, Nowy Jasien 20, 97-217 Lubochnia, NIP 7732489955, REGON 383229444 (dalej: Firma) zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Firma zbleraja._c i przetwarzaja._c dane osobowe, stosuje si???? do wszystkich ponizszych zasad przetwarzania danych oraz spe!nia со najmniej jeden z warunk6w przetwarzania danych osobowych.
Wyrazaja._c zgod???? па wykorzystanie plik6w cookie przez serwis Firmy oswiadczasz, ze Twoja przegla._darka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. ,,zgodnosc z prawem, rzetelnosc i przejrzystosc”,
  2. ,,ograniczenie celu”,
  3. ,,minimalizacja danych”,
  4. ,,prawid!owosc”,
  5. ,,ograniczenie przechowywania”,
  6. ,,integralnosc i poufnosc”.

….